Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

Nieuwsbrief Schaliegasvrij Boxtel vanwege verkiezingen.

Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de Nieuwsbrief van Schaliegasvrij Boxtel opgesteld door Mirjam Bemelmans.

Beste mensen,

Er is weer aanleiding om u in vogelvlucht op de hoogte te brengen van het laatste nieuws rondom schaliegas.

Documentaire

De documentaire film Schaliecowboys wordt vertoond op zondag 12 februari 21:05. Gezien de komende verkiezingen en de schaliegashonger vanuit Amerika moeten we zeer kritisch naar deze film kijken! Aansluitend zijn er twee interessante meetups met discussiepanel op maandag 13 februari in de Stadsbieb van Utrecht en op woensdag 15 februari in Amsterdam.

www.npo.nl/vpro-tegenlicht

Den Haag

Het ministerie van EZ heeft samen met Tegengas uit de gemeente NOP (als derde belanghebbende partij) hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over de afwijzing van de verlenging van de opsporingvergunningen van Cuadrilla in Brabant en NOP. Kamp geeft daarin aan dat hij vanwege zijn afspraak met de Kamer de vergunningen niet wil verlengen. Milieudefensie heeft ook hoger beroep ingesteld en probeert te bereiken dat de Raad van State oordeelt dat opsporingsvergunning helemaal niet verlengd had kunnen worden.

En met dit oordeel kan Cuadrilla dus voor een proefboring zo maar op de stoep staan. We volgen de zaak op de voet.

In december jl. heeft Schaliegasvrij Nederland een uitvoerige zienswijze op de Structuurvisie Ondergrond ingediend. Klip en klaar: er is géén ruimte voor schaliegasboringen in Nederland en we juichen een lange termijnvisie voor schoondrinkwater toe. structuurvisie-ondergrond

De Structuurvisie Ondergrond is tijdens een algemeen energie-overleg besproken en minister Melanie Schultz  liet blijken ons drinkwater te willen beschermen, hoe is nog onduidelijk. Medio februari volgt een plenair debat. Het is overigens onduidelijk wat er met alle kritische zienswijzes is gebeurd.

Kamerleden: sterkere_positie_drinkwaterwinning_in_Structuurvisie_ondergrond

 

Inmiddels is de nieuwe Mijnbouwwet in de Eerste Kamer aangenomen. Een verbetering ten opzichte van de oude wet zoals de omkering van bewijslast bij schade. Maar de industrie geniet binnen de nieuwe wet nog steeds een voorkeursbehandeling.

Diversen

  • Film De stille beving  over de gevolgen van aardbevingen in Groningen. Zat 4 maart 20:20 u NPO2. Trailer: de stille beving
  • Methaan draagt bij aan zeespiegelstijging. Nederland is een van de grootste methaan bronnen. short-lived-greenhouse-gases-centuries-sea-level
  • Weerstand tegen boringen Cuadrilla Engeland houdt stand. frackfreelancashire
  • Het beleid van Trump is desastreus voor het klimaat. Zojuist heeft zelfs Youtube in opdracht van Trump de beste filmpjes over  het klimaat verwijderd. Anderzijds zien we dat  Fossielvrij, de divestment beweging (het desinvesteren uit gas en olie) zijn vruchten afwerpt. Zoals de Rabobank die boringen in de Waddenzee niet financiert en de ABNAmro die zich uit NoDAPL trekt. Bovendien biedt de nieuwe Klimaatwet perspectief. Hopelijk is klimaatneutraal 2050 niet te laat!

Klimaat en de verkiezingen

 

Graag brengen wij partijonafhankelijke klimaatcampagnes onder uw aandacht:

 

  • Omdat het klimaat niet links of rechts is: kiesvoorklimaat.nu
  • De politieke partijen ingedeeld op basis van -> de moties van afgelopen vier jaar, dus hun daden, niet hun beloften in kaart gebracht! En er is zo aan iedere partij het bekende Energielabel gehangen.  Klimaatlabelpolitiek.nl

 

  • Oproep aan kiezers, politici en journalisten: zet klimaat op de agenda. Voeg #kiesklimaat aan je profielfoto toe: #kiesklimaat

 

Wij hopen dat Nederland massaal vóór het klimaat kiest zodat schaliegas geen optie meer is. Spreek a.u.b. met uw familie, vrienden, buren en onbekenden over het klimaat in het belang van de leefbaarheid van onze Aarde.

 

Klimaatvriendelijke groet,

 

Mirjam Bemelmans

06 15173136

Schaliegasvrij Boxtel

Hopelijk is dit de laatste Nieuwsbrief, mocht u geen Nieuwsbrieven meer willen ontvangen, stuur dan aub een reply.

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Trailer De Stille Beving over de gevolgen van aardbevingen in Groningen weergeven
 Trailer De Stille Beving over de gevolgen van aardbevingen in Groningen

 

Reactie Schaliegasvrij Nederland op structuurvisie ondergrond.

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de structuurvisie Ondergrond en de milieu-effectrapportages daarvoor (waaronder de MER Schaliegas) is op 2 januari afgesloten. Deze belangrijke documenten gaan straks een belangrijke rol spelen bij de beslissingen over gas- en oliewinning, ander mijnbouw zoals zoutwinning en ander gebruik van de ondergrond, zoals geothermie en gasopslag.

Alles bij elkaar zijn dit vier lijvige documenten. Op zich vinden we het goed idee om de ondergrond te betrekken in de ruimtelijke planvorming. Maar we hebben wel de indruk dat daarbij de nadruk nog steeds sterk ligt op: hoe krijg ik het laatste restje fossiele brandstoffen uit de ondergrond? En nog te weinig op de veiligheid van drinkwater, op voorkomen van bodemdaling en aardbevingen, en op de toekomst.

Hier kunt u onze zienswijze vinden, waarin we ingaan op de details van de structuurvisie, de MER en het onderzoek naar welvaartseffecten.

Met dank aan Schaliegasvrij Nederland

Cuadrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas!

De schaliegasstrijd gaat door!

Cuadrilla, het bedrijf dat twee vergunningen had (Boxtel en Noord Oost Polder) om naar schaliegas te mogen proefboren heeft gewonnen in een rechtszaak tegen het niet verlengen van die vergunningen door Minister Henk Kamp.

De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de opsporingsvergunning in Brabant gegrond verklaard. Kamp had niet mogen weigeren op grond van het feit dat de opsporing nog niet was begonnen. Dat was overmacht. De weigering is vernietigd: er moet een nieuw besluit komen. Uit de uitspraak blijkt dat er verder geen redenen is om te weigeren.

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

Kamp moet binnen 6 weken met een nieuw besluit komen.

En de uitspraak op het beroep van Milieudefensie: Milieudefensie is niet ontvankelijk verklaard omdat de huidige Mijnbouwwet geen milieubelangen zou beschermen. Een nogal sterke uitspraak.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

En wat kunnen wij doen?
Help mee met het indienen van een zienswijze voor de Structuurvisie Ondergrond waar mijnbouw voorrang lijkt te krijgen op water. Binnenkort plaatsen wij een voorbeeld zienswijze.

“); $(w.document.body).html(html); w.document.getElementById(“linkToPrint”).href = “javascript:window.document.close(); window.focus(); window.print();”;…
UITSPRAKEN.RECHTSPRAAK.NL

 

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten!

Een belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten.Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!

Zie ook Schaliegasvrij Nederland

Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door!

Wow! Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door – ook met grote mogelijke gevolgen voor Terschelling en Schiermonnikoog!

Dat blijkt uit deze vandaag door de energieminister naar de Kamer verstuurde brief (PDF): http://bit.ly/2eRE6vd

Tijd om gezamenlijk echt in actie te komen!! Voor meer informatie en om te kijken wat jij kunt doen, kijk ook bij de Waddenvereniging en STOP álle gaswinning in de Waddenzee:

http://waddenvereniging.nl/geeftegengas/info?nopopup=1

Korte context/waarom wij gaswinning onverantwoord vinden: de Waddenzee – ons enige UNESCO Werelderfgoed-natuurgebied – wordt deze eeuw ernstig bedreigd door zeespiegelstijging, die dit unieke (’s werelds grootste!) getijdengebied kan laten verdrinken, waarbij grote oppervlakten kwelders en wadplaat verloren gaan. Bodemdaling door gaswinning verkleint de natuurlijk aanwezige sedimentatiebuffer in het gebied en vergroot het risico op verdrinking, zowel in tijd als schaal. Zo kunnen wij niet met ons erfgoed omgaan!

Foto: boorplatform van de NAM bij Ameland – waar door gaswinning al decimeters structurele bodemdaling heeft plaatsgevonden. Geschoten in 2016 door natuurfotograaf Kasper Hendriks

Hulp met verspreiden zeer gewaardeerd!

Met dank aan Facebook:  Gasvrij Waddenzee

Schaliegas: belangrijke besluiten in aantocht!

Het leek een tijdje stil rond schaliegas. Commerciële schaliegasboringen zijn uitgesteld tot 2020, en de bestaande exploratievergunningen zijn ingetrokken.

Maar ondertussen heeft de ambtelijke molen niet stil gestaan. Belangrijke beslissingen zijn komend voorjaar, in verkiezingstijd, te verwachten. Wij zitten daarom ook niet stil.

Dat gaat om de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Deze structuurvisie regelt de ruimtelijke ordening ondergronds en is belangrijk voor alles wat onder de grond gebeurt – drinkwaterwinning, mijnbouw, geothermische energie – en dus ook schaliegas. De schaliegas – structuurvisie wordt in STRONG opgenomen.

Die structuurvisie is nagenoeg klaar. Binnenkort worden ze naar de Tweede Kamer gestuurd, en kan iedereen op deze plannen en de bijbehorende rapporten reageren met een ‘zienswijze’. In de Tweede kamer wordt de structuurvisie waarschijnlijk in maart 2017 behandeld.

Men overweegt om het boren naar schaliegas in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, Natura 2000-gebieden en stedelijk gebied uit te sluiten. Een goed begin, maar dat kan wel betekenen dat landbouwgroen en andere natuurgebieden straks vogelvrij zijn, mocht een nieuw kabinet tot schaliegasboringen besluiten.

We zullen deze gelegenheid om te laten horen hoe we hierover denken niet voorbij laten gaan – en we hopen ook op uw inzet straks!

Met dank aan Schaliegasvrij Nederland

Rechtszaak schaliegasbedrijf Cuadrilla versus de Nederlandse staat.

Woensdag 12 oktober om 10:30 uur bij de Rotterdamse rechtbank (sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125) Schaliegasbedrijf Cuadrilla versus de Nederlandse staat. Het kabinet wil tot 2020 niets weten van schaliegaswinning, en heeft de vergunningen verscheurd. Cuadrilla wil dat aanvechten.
Het gaat over de opsporingsvergunningen van Cuadrilla in Boxtel en NOP

Heel specifiek
– het besluit van minister EZ tot aanhouding/gedeeltelijke verlenging van winningsvergunning tot het moment dat de Structuurvisie Schaliegas er zou zijn (dat was ten tijde van de discussie over schaliegas)

– het besluit van de minister om de vergunningen niet te verlengen (nadat besloten was dat de Structuurvisie schaliegas op zou gaan in de Structuurvisie ondergrond en na het moratorium op schaliegaswinning).

Bovendien wordt het verzoek tot intrekking van de winningsvergunningen door Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij erbij betrokken, dat de minister eerder heeft afgewezen.

De minister heeft zich wel een beetje in de nesten gewerkt, want eerst heeft hij geoordeeld dat de vergunningen niet konden worden ingetrokken, en dat ze verlengd moesten worden, met allerlei argumenten. En die argumenten worden nu tegen hem gebruikt, omdat hij uiteindelijk toch heeft besloten om de vergunning niet te verlengen. We zullen hem zo goed mogelijk helpen bij het verweer over dat laatste (juiste) besluit.

Een beetje publiek op de tribune zou leuk zijn!

foto van Schaliegasvrij Nederland.
Met dank aan Schaliegasvrij Nederland: Facebook SchaliegasVrijNederland

Coalitie Gasverzet Groningen

Mooie video van een gezamenlijk gasprotest bij het hoofdkantoor van de NAM (Shell & Exxon) afgelopen zaterdag… <3

De NAM had een dag tevoren een vrijbrief gekregen om opnieuw tenminste 120 miljard kuub gas uit de Groningse bodem weg te pompen, terwijl de Groningers zelf voor 5 jaar geen inspraak meer krijgen. Er was steun uit Friesland, Twente en heel Nederland met een kraakheldere boodschap: de NAM moet weg uit heel Noord-Nederland! (Zegt het voort!)

We kwamen te voet, op de fiets, op de trekker. We kwamen vanuit Groningen, de stad, de Ommelanden. Maar ook uit Friesland, uit Twente, uit heel Nederland. Want ons verzet groeit steeds diepere en steeds bredere wortels – en met die wortels gaan wij stap voor stap de boortorens, de pompen, de gasleidingen en de injectieputten uit de bodem wegtrekken – door heel Noord-Nederland.

De NAM moest tijdens onze gezamenlijke actie het hoofdkantoor de hele dag gesloten houden. En dáármee is de echte kiem gezaaid. De NAM heeft geen legitimiteit meer. Er zijn nu al honderdduizend gedupeerden. De aardbevingen gaan door en de schade loopt steeds verder op. En dan aan deze twee verantwoordelijke multinationals (Shell & Exxon) opnieuw (tenminste!) 120 miljard kuub gas cadeau geven? En proberen de Groningers 5 jaar lang buiten spel te plaatsen, monddood te maken?!?

Dat gaat niet gebeuren. Dit was het begin van een geheel nieuwe tijd. Dit gaat niet meer alleen over de gaskraan. Dit gaat niet alleen meer over de scheuren in onze muren, onze onveiligheid, de onbetaalde schade. Dit gaat erover dat wij het niet meer pikken. Wij pikken de NAM niet langer.

De NAM (Shell & Exxon) moest tijdens onze gezamenlijke actie het hoofdkantoor de hele dag gesloten houden – een kantoor dat normaal gesproken 24/7 bezig is met het oppompen van het gas uit onze bodem. Die sluiting is meer dan symbolisch. Met die sluiting is een echte kiem gezaaid – een kiem voor een nieuw en veilig Groningen, voor een niet-weggezakt Friesland, voor een niet-vervuild Twente. Wij accepteren de NAM niet langer tussen onze huizen, wij accepteren de NAM niet langer op ons land.

De gaskraan gaat dicht. Alle schade wordt betaald. En de NAM gaat weg uit heel Noord-Nederland!

Iedereen die erbij was, heel veel dank! <3 Wie nog niet in actie is, sta op – en sluit je aan…

Video door We Love Earth.

Video Coalitie Gasverzet Groningen 

Met dank aan Facebook SchaliegasVrijNederland

Fracking-afvalwater dumpen in zee, zoals in de VS?

Overseas Fracking Operation Finds Wastewater Solution In The Sea

ukfrackingregular
Kaart van Engelands Oil & Gas authority: UKCS Offshore Infrastructure
Bericht uit VS van “CLIMATE PROGRESS”
While The Spotlight Was On Offshore Drilling, Fracking Quietly Made Its Way Into Our Oceans | ThinkProgress

CREDIT: AP Photo/Patrick Semansky

Vessels assist in the drilling of the Deepwater Horizon relief well on the Gulf of Mexico near the coast of Louisiana at sunset. The BP leak, the worst-ever in offshore U.S. waters, occurred at a well that the company was in the process of temporarily closing. The accident killed 11 workers and spilled up to 172 million gallons of oil.

Het onderzoeksrapport van CE Delft naar de economische effecten van schaliegasboringen in de Noordoostpolder

Samenwerkingsverband TEGENGAS:

http://tegengasnop.nl/…/CE_Delft_7J05_Economische_effecten_…

foto van Samenwerkingsverband TEGENGAS.