Get Adobe Flash player
Bezoekers
Archief

UITNODIGING SCHALIEGASVRIJ !!

Beste mensen,

Zo hoor je maanden niets over schaliegas en zo komt het in de stroomversnelling en krijgt u iedere week weer wat te horen!

Hieronder het mailtje met UITNODIGING van Mirjam Bemelmans van SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND en Schaliegasvrij Boxtel.

Nog 1 keer vraag ik u, namens Schaliegasvrij Haaren, om aan deze uitnodiging gehoor te geven en Liesbeth van Tongeren op die manier te bedanken voor haar jarenlange inzet tegen schaliegas. Zij was al tegen schaliegas bezig, voordat wij 6 jaar geleden wisten wat het was en wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn!

Met vr. groet,

Rien van Hal.

Stichting “SchalieGASvrij Haaren”

 

Mailtje van Mirjam Bemelmans:

Beste mensen,

Alweer een Nieuwsbrief over schaliegas?

De frequentie van verschijning van de Nieuwsbrief hangt af van urgent nieuws en ja, dat is er.

 

Structuurvisie Ondergrond en schaliegas

Dankzij een motie van de SP is schaliegas is uit de Structuurvisie ondergrond geschrapt ‘forever’! Er is wel een ‘tenzij’ opgenomen. Namelijk: ‘tenzij er ooit een bittere noodzaak voor is’. Toch is het verwarrend want er was al een moratorium tot 2023. Maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Nu is het afwachten of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

Groenlinks heeft overigens tegen deze motie gestemd omdat deze motie de deur wagenwijd openlaat voor ‘zwaarwegende’ argumenten om toch schaliegas te gaan winnen.

Er is nog een motie (van Groenlinks) aangenomen die zegt dat duurzaam voorrang in de ondergrond heeft, waterwinning dus ook.

 

Bent u geïnteresseerd in snelle uitleg van deze materie? Of wilt u met ons alvast het glas heffen op de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren dan nodigen wij u op zaterdag 4 maart uit.

 

Uitnodiging

A.s. zaterdag komt Liesbeth van Tongen van Groenlinks naar Boxtel. Liesbeth heeft in de Tweede kamer de afgelopen jaren voor Haaren en Boxtel bijzonder veel in de strijd  tegen schaliegas betekend (zelfs Henk Kamp waardeert haar als ‘heel sterk kamerlid dat heel inventief is en veel bereikt’).

Graag willen wij Liesbeth in het zonnetje zetten en bedanken voor haar enorme inzet op het ingewikkelde schaliegasdossier.

In de buurt van het beoogde schaliegasterrein zullen we bij elkaar komen. Hoe kan het ook anders? Samen met Peter van de Wiel, onze wethouder en lid van de commissie Milieu & Energie van de VNG (Vereniging van Nederlandse gemeenten),  zal Liesbeth een (honing)boom planten. De honingboom symboliseert de transitie naar Boxtel Energieneutraal 2030!

 

Zaterdag 4 maart 12.30 uur parkeerpleintje bij Rabo datacenter verzamelen, daarna lopen we naar de plantplaats.

 

Tot ziens,

Namens schaliegasvrij Boxtel

Mirjam Bemelmans

(06 15173136)

 

Ps.  Stem op een partij die schaliegas geheel in het regeerakkoord uitsluit: CU, D66, GL, PvdD en SP

FELICITATIES VOOR SCHALIEGASVRIJ NEDERLAND

Weer een stap in de goede richting: Kamermeerderheid voor schrappen van #schaliegas uit de Structuurvisie Ondergond. Er is een motie aangenomen die het moratorium van 2023 verlengt tot ‘forever’, tenzij er ooit bittere noodzaak voor is.
Iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen – heel hartelijk dank!

MOTIE VAN HET LID SMALING

Bericht van Eric Smaling – 23 februari 2017

Vanavond motie aangenomen die definitief einde moet maken aan de schaliegas discussie. Uitvoeren motie betekent: NOOIT winning tenzij we om wat voor reden dan ook ooit niet kunnen voorzien in onze energie. Er was nu een moratorium tot 2023, maar dat leidt er slechts toe dat de exploitant gaat wachten en tegen die tijd probeert de vergunning alsnog te verzilveren. Afwachten nu of de gevraagde uitsluiting ook op de juiste wijze in de Structuurvisie Ondergrond terecht komt.

MOTIE VAN HET LID SMALING
Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 88
Voorgesteld

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) een kader biedt waar mijnbouwactiviteiten en drinkwaterwinning ruimtelijk met elkaar in verband worden gebracht, maar dat het nog geen handvatten biedt om als afwegingskader te dienen

overwegende dat commerciële winning van schaliegas tot 2023 niet aan de orde is en dat het PlanMER voor de periode daarna winning uitsluit voor aangewezen gebieden

verzoekt de regering in STRONG op te nemen dat schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied op land wordt uitgesloten, en het in de toekomst slechts aan de orde te stellen wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn

en gaat over tot de orde van de dag

 

Schaliegaswinning weer stap verder weg!!

Een klein vreugde dansje. Kamermeerderheid wil geen ruimte maken voor schaliegas in de Structuurvisie Ondergrond. Zeg maar het bestemmingsplan voor onze bodem. Ook niet na 2023 als het moratorium afloopt Nu moet Kamp en zijn ambtenaren dat nog uitvoeren. En daarmee wordt het einde van schaliegas in Nederland nog definitiever.

foto van Peter Polder.

Bericht van Peter Polder en Milieudefensie

 

Definitieve VERKIEZINGSPROGRAMMA’S schaliegas

CDA – Keuzes voor een beter Nederland

In de nieuwe geopolitieke verhoudingen in de wereld schromen energieleverende landen niet om de levering van gas, elektriciteit of olie in te zetten als drukmiddel. Nederland dient daarom de eigen leveringszekerheid in de toekomst te garanderen. Dat kan deels door de transitie naar lokale duurzame bronnen, maar zal de komende jaren ook moeten door een goede spreiding van de import van fossiele brandstoffen: minder fossiel uit meer landen, om de afhankelijkheid van een land als Rusland te beperken. Heel Nederland heeft de afgelopen decennia geprofiteerd van het Gronings gas. Nu de lasten van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten delen in de opbrengsten. De Groningers moeten daar net zo veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland. Daarom moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en bedrijven in Groningen die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden gecompenseerd. Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen ook in de toekomst een vitale, leefbare provincie blijft met voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid.

ChristenUnie – Hoopvol realistisch
Onafhankelijk van aardgas. De verwarming van huizen en gebouwen is in 2035 voor 90% onafhankelijk van aardgas. De gaskraan in Groningen wordt zo snel mogelijk teruggedraaid. In 2018 gaat de gaswinning in Groningen terug naar 21 miljard kuub en in jaarlijkse stappen omlaag via 12 miljard kuub naar nul. De export van gas wordt afgebouwd. De conversiecapaciteit wordt uitgebreid om geïmporteerd gas om te zetten. Ruimhartige compensatie. Er is bijzondere aandacht nodig voor het behoud en herstel van cultureel erfgoed in de provincie Groningen. Geen nieuwe winningslocaties voor olie of gas in Nederland en een afbouw van huidige winningsactiviteiten. Er komt een verbod op schaliegaswinning. Geen gaswinning bij de Waddeneilanden.

D66 – Samen sterker, kansen voor iedereen
D66 wil dat de gaswinning structureel laag blijft – Wij willen niet boren naar schaliegas in Nederland. De voordelen van schaliegas wegen niet op tegen de nadelen. Bovendien zou het pas rond 2040 echt een rol kunnen spelen, en dan moeten we wat D66 betreft al in belangrijke mate onafhankelijk zijn van gas. D66 wil geen nieuwe mijnbouwinstallaties in beschermde natuurgebieden (Natura2000 gebieden) en Unesco erfgoed. Zo beschermen we niet alleen de Waddenzee, maar ook de Veluwe, het Naardermeer en de Biesbosch. Winning ónder gebieden sluiten we niet uit, op voorwaarde dat de natuur er niet onder te lijden heeft. D66 wil ook alle kosten die voortkomen uit het winnen van olie en gas, zoals voor de duurzame verwerking van afvalstoffen en de ondergrondse opslag van afvalwater, doorberekenen aan de exploitant. De overheid komt op voor de belangen van landschap, mens en dier

GroenLinks – Tijd voor verandering
De gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar maximaal 21 miljard kuub per jaar. Jaarlijks wordt een nieuw besluit genomen over de verdere verlaging. Proefboringen en zoutwinningen in het Waddengebied worden niet toegestaan. Er worden geen vergunningen verstrekt voor boringen naar schaliegas, en geen nieuwe vergunningen voor boren naar steenkoolgas. Er komt een exit-strategie voor het winnen van fossiele brandstoffen: we gaan zo snel mogelijk af van het gebruik van gas.

PvdA – Een verbonden samenleving
Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. De gaswinning in Groningen is in de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant teruggebracht om recht te doen aan de veiligheid in het gebied. Wij willen dat de gaswinning in de komende vijf jaar stapsgewijs zo ver mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht, door de alternatieven voor het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te gebruiken en door de export af te bouwen. Wij willen een onafhankelijk toezicht op de gaswinning. Groningen verdient perspectief. Daarom stellen we voor een vast deel van de opbrengst van de gaswinning te investeren in de regio. Er wordt een fonds gevuld door een derde van de gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de regionale sociaaleconomische structuur en voor de andere helft voor investeringen in een toekomstige duurzame energievoorziening van Nederland. Om de investeringsagenda zeker te stellen garandeert het Rijk deze afspraak voor de komende tien jaar. In Fryslân en Groningen – inclusief de Waddeneilanden en het Waddengebied – mag onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen mogelijk worden gemaakt en daar waar mogelijk wordt gestopt met bestaande boringen omdat de risico’s groot en niet te overzien zijn.

PvdD – Plan B
• Zeer vervuilende fossiele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas komen Europa niet meer in; Nederland gaat zich daar sterk voor maken. Bedrijven zoals Shell en BP gaan bovendien verplicht rapporteren over de klimaat- en milieu-impact van hun brandstoffen. • Gasgebruik wordt duurder, zodat besparen op gas gaat lonen. • De gaswinning in Groningen wordt zo snel mogelijk gestaakt. We bouwen zo snel mogelijk af naar een maximale winning van 12 miljard kuub per jaar. Er wordt in geen geval meer gewonnen dan 21 miljard kuub per jaar. Gasleveringscontracten aan het buitenland worden waar mogelijk opgezegd. • De binnenlandse vraag naar gas daalt door betere isolatie van huizen en gebouwen, en door alternatieve manieren van verwarming. • Schalie- en steenkoolgas blijven in de grond, de winning wordt verboden. Er komen geen vergunningen voor proefboringen. Bestaande vergunningen worden ingetrokken. CO2 -opslag onder Nederlandse bodem staan we niet toe, ook niet onder de Noordzee. Lege gasvelden worden niet gebruikt voor de opslag van (geïmporteerd) aardgas.

PVV – Nederland weer van ons

SGP – Stem voor het leven
Winning van schaliegas is ongewenst. Het levert risico’s op voor de drinkwatervoorziening en is drie keer duurder dan de normale gaswinning! Inwoners van Loppersum en andere Groningse plaatsen zitten nog steeds in spanning: wat gebeurt er bij een volgende beving? De jaarlijkse gaswinning uit het Groningenveld moet verder omlaag als de veiligheid dat vereist. Leveringsverplichtingen aan het buitenland worden afgebouwd. Inwoners van Groningen verdienen steun bij het versterken van hun huizen en het herstellen van schade.

SP – Nu Wij
We gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas op land en in het Waddengebied. Onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken bij welk niveau van gaswinning in het Groningerveld de risico’s worden geminimaliseerd. Tot die tijd kiezen we voor een forse vermindering van de gaswinning tot 12 miljard kubieke meter per jaar. Shell en ExxonMobil (verenigd in de NAM) gaan niet langer meer over het onderzoek, de schadevaststelling, de afhandeling en de versteviging van huizen. Wijken waar het gasnet aan vervanging toe is zijn als eerste aan de beurt, zodat die vervanging niet hoeft plaats te vinden. De aansluitplicht voor nieuwbouw vervalt.

VVD – Zeker Nederland
Schade die als gevolg van gaswinning in Groningen en elders aan het eigendom van omwonenden ontstaat, moet worden gecompenseerd. De veiligheid voor de omwonenden bij de gasproductie moet bovendien altijd voorop staan. Als uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de gaswinning daarvoor moet worden aangepast, dan doen we dat.

 

Nieuwsbrief Schaliegasvrij Boxtel vanwege verkiezingen.

Hierbij maken wij dankbaar gebruik van de Nieuwsbrief van Schaliegasvrij Boxtel opgesteld door Mirjam Bemelmans.

Beste mensen,

Er is weer aanleiding om u in vogelvlucht op de hoogte te brengen van het laatste nieuws rondom schaliegas.

Documentaire

De documentaire film Schaliecowboys wordt vertoond op zondag 12 februari 21:05. Gezien de komende verkiezingen en de schaliegashonger vanuit Amerika moeten we zeer kritisch naar deze film kijken! Aansluitend zijn er twee interessante meetups met discussiepanel op maandag 13 februari in de Stadsbieb van Utrecht en op woensdag 15 februari in Amsterdam.

www.npo.nl/vpro-tegenlicht

Den Haag

Het ministerie van EZ heeft samen met Tegengas uit de gemeente NOP (als derde belanghebbende partij) hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over de afwijzing van de verlenging van de opsporingvergunningen van Cuadrilla in Brabant en NOP. Kamp geeft daarin aan dat hij vanwege zijn afspraak met de Kamer de vergunningen niet wil verlengen. Milieudefensie heeft ook hoger beroep ingesteld en probeert te bereiken dat de Raad van State oordeelt dat opsporingsvergunning helemaal niet verlengd had kunnen worden.

En met dit oordeel kan Cuadrilla dus voor een proefboring zo maar op de stoep staan. We volgen de zaak op de voet.

In december jl. heeft Schaliegasvrij Nederland een uitvoerige zienswijze op de Structuurvisie Ondergrond ingediend. Klip en klaar: er is géén ruimte voor schaliegasboringen in Nederland en we juichen een lange termijnvisie voor schoondrinkwater toe. structuurvisie-ondergrond

De Structuurvisie Ondergrond is tijdens een algemeen energie-overleg besproken en minister Melanie Schultz  liet blijken ons drinkwater te willen beschermen, hoe is nog onduidelijk. Medio februari volgt een plenair debat. Het is overigens onduidelijk wat er met alle kritische zienswijzes is gebeurd.

Kamerleden: sterkere_positie_drinkwaterwinning_in_Structuurvisie_ondergrond

 

Inmiddels is de nieuwe Mijnbouwwet in de Eerste Kamer aangenomen. Een verbetering ten opzichte van de oude wet zoals de omkering van bewijslast bij schade. Maar de industrie geniet binnen de nieuwe wet nog steeds een voorkeursbehandeling.

Diversen

  • Film De stille beving  over de gevolgen van aardbevingen in Groningen. Zat 4 maart 20:20 u NPO2. Trailer: de stille beving
  • Methaan draagt bij aan zeespiegelstijging. Nederland is een van de grootste methaan bronnen. short-lived-greenhouse-gases-centuries-sea-level
  • Weerstand tegen boringen Cuadrilla Engeland houdt stand. frackfreelancashire
  • Het beleid van Trump is desastreus voor het klimaat. Zojuist heeft zelfs Youtube in opdracht van Trump de beste filmpjes over  het klimaat verwijderd. Anderzijds zien we dat  Fossielvrij, de divestment beweging (het desinvesteren uit gas en olie) zijn vruchten afwerpt. Zoals de Rabobank die boringen in de Waddenzee niet financiert en de ABNAmro die zich uit NoDAPL trekt. Bovendien biedt de nieuwe Klimaatwet perspectief. Hopelijk is klimaatneutraal 2050 niet te laat!

Klimaat en de verkiezingen

 

Graag brengen wij partijonafhankelijke klimaatcampagnes onder uw aandacht:

 

  • Omdat het klimaat niet links of rechts is: kiesvoorklimaat.nu
  • De politieke partijen ingedeeld op basis van -> de moties van afgelopen vier jaar, dus hun daden, niet hun beloften in kaart gebracht! En er is zo aan iedere partij het bekende Energielabel gehangen.  Klimaatlabelpolitiek.nl

 

  • Oproep aan kiezers, politici en journalisten: zet klimaat op de agenda. Voeg #kiesklimaat aan je profielfoto toe: #kiesklimaat

 

Wij hopen dat Nederland massaal vóór het klimaat kiest zodat schaliegas geen optie meer is. Spreek a.u.b. met uw familie, vrienden, buren en onbekenden over het klimaat in het belang van de leefbaarheid van onze Aarde.

 

Klimaatvriendelijke groet,

 

Mirjam Bemelmans

06 15173136

Schaliegasvrij Boxtel

Hopelijk is dit de laatste Nieuwsbrief, mocht u geen Nieuwsbrieven meer willen ontvangen, stuur dan aub een reply.

Bijlagen

Voorbeeld van YouTube-video Trailer De Stille Beving over de gevolgen van aardbevingen in Groningen weergeven
 Trailer De Stille Beving over de gevolgen van aardbevingen in Groningen

 

Reactie Schaliegasvrij Nederland op structuurvisie ondergrond.

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de structuurvisie Ondergrond en de milieu-effectrapportages daarvoor (waaronder de MER Schaliegas) is op 2 januari afgesloten. Deze belangrijke documenten gaan straks een belangrijke rol spelen bij de beslissingen over gas- en oliewinning, ander mijnbouw zoals zoutwinning en ander gebruik van de ondergrond, zoals geothermie en gasopslag.

Alles bij elkaar zijn dit vier lijvige documenten. Op zich vinden we het goed idee om de ondergrond te betrekken in de ruimtelijke planvorming. Maar we hebben wel de indruk dat daarbij de nadruk nog steeds sterk ligt op: hoe krijg ik het laatste restje fossiele brandstoffen uit de ondergrond? En nog te weinig op de veiligheid van drinkwater, op voorkomen van bodemdaling en aardbevingen, en op de toekomst.

Hier kunt u onze zienswijze vinden, waarin we ingaan op de details van de structuurvisie, de MER en het onderzoek naar welvaartseffecten.

Met dank aan Schaliegasvrij Nederland

Cuadrilla wint beroep tegen intrekking vergunning voor proefboringen schaliegas!

De schaliegasstrijd gaat door!

Cuadrilla, het bedrijf dat twee vergunningen had (Boxtel en Noord Oost Polder) om naar schaliegas te mogen proefboren heeft gewonnen in een rechtszaak tegen het niet verlengen van die vergunningen door Minister Henk Kamp.

De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep van Cuadrilla tegen het niet verlengen van de opsporingsvergunning in Brabant gegrond verklaard. Kamp had niet mogen weigeren op grond van het feit dat de opsporing nog niet was begonnen. Dat was overmacht. De weigering is vernietigd: er moet een nieuw besluit komen. Uit de uitspraak blijkt dat er verder geen redenen is om te weigeren.

Zie https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

Kamp moet binnen 6 weken met een nieuw besluit komen.

En de uitspraak op het beroep van Milieudefensie: Milieudefensie is niet ontvankelijk verklaard omdat de huidige Mijnbouwwet geen milieubelangen zou beschermen. Een nogal sterke uitspraak.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…

En wat kunnen wij doen?
Help mee met het indienen van een zienswijze voor de Structuurvisie Ondergrond waar mijnbouw voorrang lijkt te krijgen op water. Binnenkort plaatsen wij een voorbeeld zienswijze.

“); $(w.document.body).html(html); w.document.getElementById(“linkToPrint”).href = “javascript:window.document.close(); window.focus(); window.print();”;…
UITSPRAKEN.RECHTSPRAAK.NL

 

MER Schaliegas en Structuurvisie ondergrond ter inzage – schaliegas niet uitgesloten!

Een belangrijke stap in de strijd om schaliegas! Op 22 november start de inspraak voor twee belangrijke beleidsstukken die met schaliegas te maken hebben: de PlanMER Schaliegas en de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond.

Door een zienswijze in te dienen kunt u regering en parlement laten weten hoe u denkt over boren naar schaliegas en schalie-olie in Nederland. De laatste datum voor het indienen van zienswijzen op beide stukken is 2 januari.

Reacties zijn belangrijk: schaliegas wordt in deze nota’s NIET uitgesloten.Weliswaar worden in de PlanMER Schaliegas stedelijk gebied, Natura 2000 gebieden en gebieden die belangrijk zijn voor waterwinning uitgesloten. Maar in veel plattelandsgebieden – waaronder gebieden met waardevolle landbouw en natuur – zou in de toekomst naar schaliegas geboord kunnen worden. Meer nieuws volgt!

Zie ook Schaliegasvrij Nederland

Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door!

Wow! Minister Kamp (VVD) negeert de Tweede Kamer en drukt verdere gaswinning in de Waddenzee door – ook met grote mogelijke gevolgen voor Terschelling en Schiermonnikoog!

Dat blijkt uit deze vandaag door de energieminister naar de Kamer verstuurde brief (PDF): http://bit.ly/2eRE6vd

Tijd om gezamenlijk echt in actie te komen!! Voor meer informatie en om te kijken wat jij kunt doen, kijk ook bij de Waddenvereniging en STOP álle gaswinning in de Waddenzee:

http://waddenvereniging.nl/geeftegengas/info?nopopup=1

Korte context/waarom wij gaswinning onverantwoord vinden: de Waddenzee – ons enige UNESCO Werelderfgoed-natuurgebied – wordt deze eeuw ernstig bedreigd door zeespiegelstijging, die dit unieke (’s werelds grootste!) getijdengebied kan laten verdrinken, waarbij grote oppervlakten kwelders en wadplaat verloren gaan. Bodemdaling door gaswinning verkleint de natuurlijk aanwezige sedimentatiebuffer in het gebied en vergroot het risico op verdrinking, zowel in tijd als schaal. Zo kunnen wij niet met ons erfgoed omgaan!

Foto: boorplatform van de NAM bij Ameland – waar door gaswinning al decimeters structurele bodemdaling heeft plaatsgevonden. Geschoten in 2016 door natuurfotograaf Kasper Hendriks

Hulp met verspreiden zeer gewaardeerd!

Met dank aan Facebook:  Gasvrij Waddenzee